پرش به محتوا

من چیکار کنم برای دوستم که بهتر و جوان تر بشه نا حالا ماری نکردم

از آیدا بپرسدسته بندی: پوستمن چیکار کنم برای دوستم که بهتر و جوان تر بشه نا حالا ماری نکردم